Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Kuva kuvaa eripituisia ihmisiä, jotka yrittävät katsoa pesäpallopeliä. Lyhin ihminen tarvitsee enemmän laatikoita jalkojen alle, jotta hän näkee pelin, pisin ei tarvitse laatikkoja ollenkaan.

Meille ry ajattelee, että hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi jokainen tarvitsee tukea yksilöllisesti – joku ei ollenkaan, toinen tarvitsee nostoa enemmän. Meille ry pyrkii tukemaan ihmisiä, jotka sitä oikeasti tarvitsevat.


Hyvinvointi

Suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta silti väestöryhmien väliset erot hyvinvoinnissa eivät ole kaventuneet. Väestöryhmien välillä on suuria eroja kaikissa hyvinvoinnin ulottuvuuksissa. Tulotasolla, koulutustaustalla ja ammatilla on selvä yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Huono-osaisuus ja pahoinvointi voivat kasautua tiettyihin väestöryhmiin. Se johtaa yhteiskunnallisen jakautumisen syvenemiseen.

Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen:

 • terveys
 • materiaalinen hyvinvointi
 • koettu hyvinvointi, elämänlaatu

Hyvinvointiin kuuluu sekä yhteisön että yksilöiden hyvinvointi.

Yhteisön hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa

 • asuinolot ja ympäristö
 • työllisyys ja työolot
 • toimeentulo

Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat

 • sosiaaliset suhteet
 • itsensä toteuttaminen
 • onnellisuus
 • sosiaalinen pääoma

Koettua hyvinvointia mitataan usein elämänlaadulla. Elämänlaatua muovaavat

 • terveys
 • materiaalinen hyvinvointi
 • odotukset hyvästä elämästä
 • ihmissuhteet
 • omanarvontunto
 • mielekäs tekeminen

Osallisuus

Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista. Osallinen ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallisuus ja erilaiset osallisuutta lisäävät toimet voidaan sosiaali-, käyttäytymis- ja terveystieteelliseen tutkimukseen perustuen jaotella kolmeen osa-alueeseen:

 • Osallisuus omassa elämässä
  Mahdollisuus elää omannäköistä elämää; mahdollisuus määritellä, mihin toimintaan tai palveluun osallistuu
 • Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  Mahdollisuus kuulua itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhteisöihin sekä vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin; mahdollisuus saada tukea vaikuttamiseen
 • Osallisuus yhteisestä hyvästä
  Mahdollisuus yhdessä tekemiseen; mahdollisuus päästä nauttimaan yhteisestä hyvästä ja osallistua yhteisen hyvän tuottamiseen ja jakamiseen. Yhteinen hyvä on toimintaa ja arvoja, josta seuraa arvostusta, kiitosta ja yhteyksiä muihin ihmisiin.

Lähteet

           Kuvan lähde: Radicalscholarship 2023

           THL 2022 Hyvinvointi

           THL 2022 Osallisuus